《Hello Kitty 奶黃月餅DIY 套裝》預訂
好靚嘅Hello Kitty 模,一套6 片花模,無論做焗嘅月餅或者冰皮,紋理一樣好清晰。套裝教整自家製奶黃,也可自選酥皮/冰皮款。

月餅款式
酥皮奶黃月餅set (須焗)
工具:模具、掃、牛油紙、獨立包裝盒、食譜
材料:面粉、糖、奶黃製作材料
*須自備雞蛋、牛油

冰皮奶黃月餅set ( 不須焗)
工具:模具、掃、獨立包裝盒、食譜
材料:預拌冰皮粉、菜油、色素、奶黃製作材料
*須自備雞蛋、牛油

Hello Kitty 奶黃月餅DIY 套裝

HK$288.00Price